วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สื่อการสอน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


*****************************************************


กิจกรรม ม.5 สัปดาห์ที่ 1 คาบ 1-2

1. จดคำอธิบายรายวิชา และ ผลการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม30204 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต


มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Flash เบื้องต้น การสร้างภาพเคลื่อนไหว การโต้ตอบกับผู้ใช้ และ

การแปลงไฟล์ไปใช้งาน รวมทั้งความรู้การใช้เทคนิคในการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถนำไปประยุกต์ใช้และรู้จักวิธีการนำไปใช้กับสื่อชนิดอื่น เช่นรูปแบบการนำเสนอ Flash บน

เว็บเพจ การเรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ต่างๆ ข้างต้นเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถตาม

มาตรฐานการเรียนรู้
 
*************************************************
ผลการเรียนรู้


1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Flash เบื้องต้น

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ

4. นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้
 

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 20 ข้อ กรอกคะแนนที่ครู

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่ม ๆละ 2 คน ทำกิจกรรมฝึกทักษะด้านล่าง โดยสำเนาคำถาม และค้นหาคำตอบจากอินเทอร์เนต ลงโปรแกรม Word ส่งครูผู้สอนที่
  krunit_sws@hotmail.com

กิจกรรมการฝึกทักษะ


บทที่ 1 รู้จักและการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash เบื้องต้น


ชื่อ-สกุล……………………………………….….ห้อง  5/……..เลขที่………........หมายเลขเครื่องที่นั่ง..................
ชื่อ-สกุล……………………………………….….ห้อง 5/……..เลขที่………........หมายเลขเครื่องที่นั่ง..................


ตอนที่ 1 อธิบาย (หมายถึง การให้รายละเอียดเพิ่มเติม ขยายความ ถ้ามีตัวอย่างให้ยกตัวอย่างประกอบ) ตอบแบบสั้น

1. Flash MX มีที่มาอย่างไร
2. อธิบายความสามารถของโปรแกรม Flash MX มีอะไรบ้าง
3. ไฟล์ .fla และไฟล์ .swf แตกต่างกันอย่างไร
4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Flash MX ประกอบด้วยอะไรบ้าง
5. ไทม์ไลน์ (Time line) คืออะไร
6. เฟรม (Frame) คืออะไร
7. การเรียกใช้ Macromedia Flash ด้วย Start Menu มีวิธีการอย่างไร จงอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน
 
8. ถ้าเรียกใช้ Macromedia Flash แล้ว หน้าต่างของ Macromedia Flash ขาดส่วนประกอบที่ต้องการ นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
9. การบันทึกไฟล์เอกสาร มีวิธีการอย่างไร
10. นักเรียนพบปัญหาในการเรียกใช้ Macromedia Flash หรือไม่ นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร (พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน)


 
ตอนที่ 2 อธิบายคำศัพท์ (หมายถึง การแปลคำศัพท์ ขยายความ อธิบายเพิ่มเติม ถ้ามีตัวอย่าง ให้ยกตัวอย่างประกอบ) ตอบแบบสั้น

1. Menu Bar
2. Toolbar
3. Title Bar
4. Toolbox
5. Tools Panel
6. Timeline
7. Layer
8. Player
9. Stage
10. Panels Window
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

บทที่ 1 เนื้อหาใบความรู้ที่ 1 ใบความรู้ที่ 2
แบบฝึกหัด ใบงาน
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/05-3.html